ترس از رنج

به قلبت بگو ترس از رنج کشیدن از خود رنج کشیدن دردناک تر است.
کیمیاگر/ پائولو کوئیلو
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان