جفایی...

که گفتت سراپا وفایی؟

غلط گفت!

جفایی... جفایی...جفایی...جفایی...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان