72.

ندیده‌ای؟!

همان انگشت که ماه را نشان می‌داد

ماشه را کشید...

گروس عبدالملکیان

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان