تو در خواب و بیابان در پیش...

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی؟ ره ز که جویی؟ چه کنی؟ چون باشی؟

حافظ

...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان